^Subira Hejuru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Ibihano bihabwa abigometse k'ubuyobozi

IBIHANO BY'ABIGOMETSE K'UBUYOBOZI.

Abigometse k'ubuyobozi: ni abantu bafite imbaraga n'intwaro bigomeka k'umuyobozi, bitwaje ibyakozwe n'ubuyobozi badasobanukiwe impamvu ubuyobozi bwabikoze, bagashaka kutamwumvira no kumukuraho.

UBURYO BWO KWIGOMEKA K'UBUYOBOZI.

Biri gatsiko kanze gutanga ibyo kahaga ubuyobozi cyangwa kakigomeka k'umuyobozi, abo bose ni bafatwa nk'abigometse k'ubuyobozi kandi batari mukuri. Abantu nkabo baba ari abayislamu ntabwo icyo gikorwa kibagira abahakanyi.

UKO AMATEGEKO YA KISLAMU AFATA ABIGOMETSE K'UBUYOBOZI.

 1. Iyo hagize abigomeka k'ubuyobozi umuyobozi agomba kubatumaho akababaza ibyo bamunenga bagaragaza ko ubuyobozi bubahuguza agahagarika ayo mahugu, bagaragaza ko bamukekaho akabasobanurira, bakwisubiraho akabareka batsimbarara akabagira inama abibutsa amategeko y'Imana bakwanga akabatangariza ko yiteguye kubarwanya, baba batsimbaraye kugushaka imirwano akabarwanya, kandi abaturage bakaba basabwa gufasha umuyobozi kurwanya abo bantu kugirango akemure ikibazo cyabo anahagarike ibibi byabo.
 2. Iyo umuyobozi abarwanyije ntakoresha intwaro zikomeye zirimbura, ntabwo byemewe kwica urubwaro rwabo, uhunga muri bo, n'inkomere yabo n'uretse kurwana muribo, n'imbohe muribo zirafungwa kugeza ubwo ikibazo cyabo kirangira, nta n'ubwo imitungo yabo ifatwa nk'iminyago n'urubyaro rwabo ntirufatwa nk'imbohe.
 3. Nyuma yuko intambara yo kubarwanya irangira, imitungo yabo yangiritse mu ntambara iba imfabusa, uwishwe muribo ntabwo ahorwa kandi nabo ni uko ntabwo bishingira ibyangiritse kurundi ruhande, byaba ari ibintu cyangwa se abantu iyo byangiritse mu gihe cy'intambara.

IBIGOMBA GUKORWA MU GIHE IMPANDE ZOMBI ZATANGIYE KURWANA.

Mu gihe impande zombi zarwanye kubera irondakoko cyangwa ubuyobozi icyo gihe impande zombi ziba ziri mu makosa kandi buri ruhande rugomba kwishyura ibyo rwangiza k'urundi ruhande ningombwa kandi kunga izo mpande zombie.

 1. Allah yaravuze iti:
  “Amatsinda abiri mubemera naramuka ashyamiranye mujye muyunga, rimwe muri yo niryanga kwiyunga n'irindi, mujye murwanya iryanze kwiyunga kugeza ubwo rigarukiye ku itegeko rya Allah, nirigaruka mujye mubunga mubutabera kandi mukoreshe ukuri. Mu by'ukuri Allah akunda abakoresha ukuri”.
  Qor'an 49:9
 2. Ar'fadja (Allah amwishimire) yaravuze ati: numvise Intumwa Muhamad ivuga iti: “Uzaza abagana mushyize hamwe kumuyobozi umwe agashaka kubacamo ibice no gutandukanya ubumwe bwanyu muzamwice”. Iyi mvugo iboneka mu gitabo cya Muslim.

ITEGEKO RY'UWITANDUKANYIJE N'UMUYOBOZI W'ABAYISLAMU.

 1. Gushyiraho umuyobozi ni kimwe mu byangombwa bikomeye by'idini, kikaba ari ikizira kumusuzugura no kumwigomekaho n'ubwo yahemuka cyangwa agahuguza mu gihe azaba atarakora icyaha kigaragara ku bantu kimuvana mu idini kandi gifite gihamya kuri Allah, Yaba yarashyizweho n'abayislam babyemeranyijeho bose cyangwa se yarashyizweho n'uwo yasimbuye cyangwa se yaragiyeho hashingiwe ku bitekerezo by'inararibonye zifata ibyemezo, cyangwa se yaragiyeho kubw'imbaraga arushije abantu kugeza ubwo abaganza bakamwita umuyobozi, ntabwo avanwaho na kuba ari umunyamakosa mu gihe atarakora icyaha kigaragarira abantu kimukura mu idini gifite gihamya.
 2. Abigometse ku muyobozi bashobora kuba ari udutsiko tw'abagizi ba nabi mu mayira, cyangwa abigometse k'umuyobozi gusa cyangwa bakaba ababona ukoze icyaha gikomeye aba avuye mu idini, bakazirura amaraso n'imitungo by'abayislamu abo baba ari abononnyi biremewe kubarwanya. Ibyo bice uko ari bitatu byose biba byigometse k'umuyobozi, upfuye muri bo afatwa nk'undi muyisilamu wese w'umunyabyaha.

IBYO UMUYOBOZI AGOMBA KUBA YUJUJE.

 1. Umuyobozi w'abayislamu agomba kuba ari umugabo, kuko abantu bazayoborwa n'umugore ntibazatunganirwa. Umuyobozi agomba kurinda igihugu cya Kislam, kurinda idini, gushyira mubikorwa amategeko ya Allah, kubahiriza ibihano, kurinda imbibi, kwakira amaturo, kuyobora atabogama, kurwanya abanzi, guhamagarira abantu kugana idini ya Allah no kwamamaza Islam.
 2. Ni ngombwa ku muyobozi kugira inama abo ayobora yirinda kubagora, akanabagirira impuhwe mu buryo bwose barimo, Intumwa Muhamad (Allah amuhe amahoro n'imigisha) yaravuze iti: “Umuntu Allah azaha kuyobora abantu maze ku munsi wo gupfa kwe agapfa yarabahuguje, Allah aziririza kuri we kwinjira mu ijuru”. Iyi mvugo iboneka mu gitabo cya Bukhari n'icya Muslim.

NINGOMBWA KO ABANTU BUMVIRA UMUYOBOZI MUBITARIMO KWIGOMEKA KURI ALLAH.

 1. Allah yaravuze ati
  “Yemwe abemeye nimwumvire Allah, Intumwa (Muhamad) n'abayobozi muri mwe, nimugira icyo mutavugaho rumwe, mujye mukigarura kuri Allah (Qor'an) n'Intumwa ye (Hadith), niba mwemera Allah n'umunsi w'imperuka, ibyo nibyo byiza kandi binafite iherezo ryiza”.
  Qor'an 4:59
 2. Ibun Omar (Allah amwishimire) yavuzeko Intumwa Muhamad (Allah amuhe amahoro n'imigisha) yavuze iti: “Ni ngombwa kuri buri muyislamu kumva no kumvira mubyo akunda cyangwa se yanga, uretse igihe yategekwa gukora icyaha icyo gihe ntagomba kumva no kumvira”. Iyi mvugo iboneka mu gitabo cya Bukhari n'icya Muslim.

  UKWICUZA K'UMUNTU WAKOZE ICYAHA KIGOMBA IBIHANO BIZWI BYAGENWE N'AMATEGEKO Y'IDINI YA ISLAM

  Iyo ukwicuza kwe kubaye nyuma yuko afatwa, uko kwicuza ntigukuraho ibihano, naho iyo ukwicuza kuwakoze icyaha kubaye mbere yo gufatwa kuremerwa, kukanakuraho ibihano, izo ni impuhwe za Allah ku biremwa, akuraho ibihano byabakoze ibyaha bicuza.

  Umusozo...

  1. Allah yaravuze ati:
   “Mu byukuri igihano cy'abarwanya Allah n'Intumwa ye bagakwirakwiza ubwangizi, ni uko bicwa cyangwa bakabambwa cyangwa bagacibwa umaboko yabo, n'amaguru yabo imbusane cyangwa bakirukanwa mugihugu. Ibyo kuri bo ni ugusuzugurika ku isi kandi ku munsi wa nyuma bafite ibihano bihambaye, uretse abicujije mbere y'uko mubafata mukabahana mumenyeko Allah ariwe uhebuje mu kubabarira ibyaha kandi ni Nyirimbabazi”.
   Qor'an 5:33-34
  2. Allah yaravuze ati:
   “Nabakoze ibicumuro nyuma yabyo bakicuza bakanemera, mu by'ukuri Nyagasani nawe, nyuma yabyo ni uhebuje mu kubabarira ibyaha kandi ni Nyirimbabazi”
   Qor'an 6:153