^Subira Hejuru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Udutsiko n'amatsinda

AGATSIKO KA KABIRI: AL QADIYANIYAH kazwi ku rindi zina rya AHMADIYAT

 

IMIBEREHO Y'AGATSIKO KA QADIYANIYAH

Al Qadiyaniyah ni kamwe mu dutsiko twayobye kagaragaye mu mpera z'ikinyejana cya 19 .

 

Uwashinze AL QADIYANIYAH:
Uwashinze AL QADIYANIYAH yitwa GHULAM AHMADI AL MIRIZA yavukiye ahitwa i Qadiyani mu kinyejana cya 19,yakoze mu biro bikuru byari bihagarariye inyungu z'abongereza muri iyo ntara ,akaba yari yarahawe inshingano zo gusenya idini ya Islamu ahindura imyemerere yayo ,yaje gupfa mu mwaka wa 1908.

Impamvu zatumye QADIYANIYAH ikwirakwira:

  • Uruhare n'inkunga bikomeye by'abakoloni
  • Kuba hatarabonetse abamenyi bahagije bakumira iyo ngengabitekerezo
  • Ubumenyi buke kuri benshi mu bayislamu batazi ukuri kwa QADIYANIY n'intego zayo.
  • Kuba ibihugu by'abayislamu byarirengagije Afurika
  • Amashuri menshi yabo yigishwamo iyo myemerere n'inzu z'amasomero y'ibitabo n'ibinyamakuru binyuranye mu bihugu byinshi by'Afrika nka : NIGERIA, GHANA, SIERALEONE, KENYA,UGANDA n'ahandi .

 

IBYO GHULAM AHMADI AL MIRIZA YIYISE

Uyu mugabo yiyise ibintu byinshi muri byo: A. Yiyise ko ariwe Yesu wasezeranijwe ko azagaruka. B. Yiyise ko ari Intumwa abishimangira agira ati:" Njyewe mfite ubumenyi mpabwa n'Imana, Imana yanyohereje hashize imyaka ijana nyuma y'indi ntumwa kugirango mvugurure Idini kandi murike uburanga bwayo nsenye imisaraba kandi nzimye umuriro w'ubuhakanyi.

 

KUGARAGAZA IBINYOMA BYA GHULAM AHMADI AL MIRIZA

Nta Muyislam n'umwe n'ubwo yaba afite ubumenyi buke cyane ushobora kwemera ko ibyo uyu mugabo avuga ko ari Intumwa y'Imana ko ari ukuri kabone n'ubwo yakora ibirenze ibyo yavuze abeshya, kubera ko twemera ko Muhamad (Imana imuhe amahoro n'imigisha) ariwe wasozereje Intumwa n'abahanuzi nta yindi Ntumwa izaza nyuma ye, kandi uvuze ko ari Intumwa y'Imana nyuma ya Muhamad (Imana imuhe amahoro n'imigisha) uwo yaba ari umunyabinyoma kandi n'uwabyemera we n'uwo yemeye bose baba bavuguruje Qor'an ntagatifu n'imvugo z'Intumwa y'Imana. Muri Qor'an hari imirongo myinshi igaragaza ko nta Ntumwa izaza nyuma ya Muhamad(Imana imuhe amahoro n'imigisha). Muri yo harimo aho Imana yavuze iti:

" Muhamad ntiyigeze aba umubyeyi w'umwe muri mwe ariko ni Intumwa y'Imana akaba ari nawe wasozereje abahanuzi ".

AL AHZAB: 40

Naho mu mvugo z'Intumwa y'Imana zigaragaza ko ariyo yasozereje Intumwa n'abahanuzi, hari aho yagize ati:" Abana ba Israel bajyaga bayoborwa n'abahanuzi uko intumwa ipfuye hagakurikiraho indi, mu by'ukuri nta muhanuzi uzaza nyuma yanjye ". Ubwo rero dushingiye kuri iyi mvugo yo muri Qor'an n'imvugo z'Intumwa y'Imana bigaragaza ko nta Ntumwa izaza nyuma ya Muhamad (Imana imuhe amahoro n'imigisha) ahubwo uwaza yiyita Intumwa aba abeshya, kandi ibyo byahanuwe n'Intumwa ko mu bihe bya nyuma hazagaragara abantu biyita Intumwa aha yaragize ati:" mu bigeragezo bizabaho mu bihe by'imperuka ni igihe hazaza ababeshyi b'abanyabinyoma bari hafi mirongo itatu 30 buri wese yiyita Intumwa y'Imana.

 

IMWE MU MYEMERERE Y'ABAQADIYANIY

UKO AL QADIYANIYAH IBONA UMUSOZO W'UBUTUMWA:
== Abaqadiyani bagerageje gukinisha ubwenge bw'abayislamu no kubajijisha babereka ko ubutumwa bwa QADIYANIY butanyuranyije no kuvuga ko Muhamad ariwe wasozereje ubutumwa. Bakoresheje amayeri menshi n'amacenga kugirango babigereho n'ibisobanuro bitari byo, muri byo twavuga:
== Bavuga ko kuba Muhamad (Imana imuhe amahoro n'imigisha) ariwe wasozereje ubutumwa bisobanuye ko ubutumwa buzaza nyuma ye buzakererwa hagashira igihe kirekire butaraza nk'ibinyejana 13 kugirango hagaragare imbaraga n'ubushobozi n'ubuhambare bwa Muhamad (Imana imuhe amahoro n'imigisha).
== basobanura ko kuvuga ko Muhamad (Imana imuhe amahoro n'imigisha) ariwe wasozereje ubutumwa binyuranye n'uburyo abantu bakeneye Intumwa n'abahanuzi mu bihe byose.
== bavuga ko kwemera ko nta yindi Ntumwa izaza nyuma ya Muhamad (Imana imuhe amahoro n'imigisha) harimo gushinja Imana ko ibigega byayo by'ubutumwa byakamye kandi ko Imana itagishoboye kohereza ubutumwa. Ubwo rero kugirango tutita Imana ko yananiwe tugomba kwemera ko QADIYANIY ari Intumwa.

Kugereranya Imana n'ibiremwa byayo bavuga ko Imana isenga, igasiba, igasinzira ikanakanguka.

Guhindura amategeko y'idini bayoroshya mu nyungu z'abakoloni nko gukuraho jihadi no gukora umutambagiro mutagatifu iMakka.

 

Urupfu rwa GHULAM AHMADI AL MIRIZA washinze QADIYANIY:

mu mwaka wa 1907 habayeho impaka hagati ye n'umumenyi witwa THANAULLAHI ku buryo GHULAMU yasohotsemo arakaye hanyuma abwira Sheikh Thanaullahi ko Imana izica umubeshyi muri bo amubwira ko umunyabinyoma apfa uwo bagiye impaka akiriho kandi ikamuteza icyorezo kizamuhitana. Bigeze mu kwezi kwa 5 umwaka wa 1908 ubusabe bwe bwarakiriwe aterwa n'icyorezo cya KOLERA mu mujyi wa LAHORE muri Pakistan apfira mu musarani yicaye ari kwituma. Umurambo we wahise ujyanwa mu marimbi yari yarise amarimbi y'ijuru. Naho Sheikh THANAULLAHI yabayeho nyuma ye imyaka mirongo ine 40 ahanganye n'ABAQADIYANIY agaragaza ibinyoma byabo. Maze GHULAMU agerwaho n'imvugo yivugiye ubwe ubwo yajyaga impaka n'uwo musheikh aho yagize ati:" Niba mbeshya mpimba nk'uko ubivuga muri buri mvugo yawe, mu by'ukuri jye nzapfa mbere yawe ukiriho, kuko nzi neza ko umwangizi w'umubeshyi ataramba kandi iherezo ry'ibye apfa asuzuguritse afite agahinda kugirango atazashobora kwangiza no kuyobya abagaragu b'Imana,maze agasiga umwanzi we ukomeye ariho)). Uko qadiyani ifatwa muri islamu : Hashingiwe ku myemerere ya qadiyaniy yavuzwe kandi inyuranye neza n'imyemerere isanzwe ya islamu ishingiye kuri Qor'ani n'imigenzo y'Intumwa y'Imana,Qadiyaniy ifatwa ko itari muri islamu.